มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 a_230421_144520 (1) a_230421_144520 (1)ดาวน์โหลดเอกสาร
02 ก.พ. 2564
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 a_090421_110532ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ม.ค. 2564
3 ขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562a_150720_112001 ดาวน์โหลดเอกสาร
21 พ.ค. 2563