หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

7 พฤษภาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
21 มีนาคม 2565 ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน
18 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 2 มกราคม พ.ศ.2562 (หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น)
15 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 2 มกราคม พ.ศ.2562 (หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร )
15 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 2 มกราคม พ.ศ.2562 (หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร)
10 สิงหาคม 2564 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563
15 มีนาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6
15 มีนาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ปี 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
26 เม.ย. 2564
2 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2563
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร
30 ก.ย. 2562
4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างดาวน์โหลดเอกสาร
30 ก.ย. 2562
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562ดาวน์โหลดเอกสาร
30 ก.ย. 2562
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562ดาวน์โหลดเอกสาร
30 ก.ย. 2562