สถิติผู้มาใช้บริการ

สถิติผู้มาใช้บริการ

26 เมษายน 2565 สถิติข้อมูลผู้ขอใช้น้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ 2565
19 เมษายน 2565 สถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19 เมษายน 2565 ข้อมูลสถิตการการให้บริการโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 6 เดือนแรก)
8 เมษายน 2565 ข้อมูลและสถิติผู้มาใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครึ่งแรก)
15 ตุลาคม 2564 ข้อมูลและสถิติผู้มาใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งหลัง)
20 เมษายน 2564 ข้อมูลและสถิติผู้มาใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งแรก)
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 สถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20 เม.ย. 2564
2 สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2564 (รอบ6เดือน)ดาวน์โหลดเอกสาร 
09 เม.ย. 2564
3 สถิติผู้บริการใช้ถังขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)ดาวน์โหลดเอกสาร 
08 เม.ย. 2564
4 สถิติผู้ใช้น้ำประปา ปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)ดาวน์โหลดเอกสาร 
08 เม.ย. 2564
5 สถิติผู้ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 64 (รอบ6เดือน)ดาวน์โหลดเอกสาร 
02 เม.ย. 2564
6 สถิติการให้บริการตามโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนาทรายประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ6เดือนแรกของปี)ดาวน์โหลดเอกสาร 
01 เม.ย. 2564
7 สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
31 มี.ค. 2564
8 สถิติผู้ขอใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน)ดาวน์โหลดเอกสาร 
22 มิ.ย. 2563
9 สถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลดเอกสาร 
12 มิ.ย. 2563
10 สถิติการร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี 2562ดาวน์โหลดเอกสาร
02 มิ.ย. 2563
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
11 สถิติการร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
02 มิ.ย. 2563
12 สถิติการให้บริการหน่วยกู้ชีพ อบต.นาทราย ประจำปี 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
01 มิ.ย. 2563
13 สถิติผู้มาชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปีแรก)ดาวน์โหลดเอกสาร
13 เม.ย. 2563
14 สถิติการให้บริการหน่วยกู้ชีพ อบต.นาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลดเอกสาร
26 มิ.ย. 2562
15 สถิติผู้มาชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครึ่งปีแรก)ดาวน์โหลดเอกสาร
24 เม.ย. 2562
16 สรุปสถิติการใช้บริการร้องเรียนร้องทุกข์ดาวน์โหลดเอกสาร
21