รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.นาทราย ประจำปี 2563-a_260421_121352 ดาวน์โหลดเอกสาร
05 ต.ค. 2563
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.นาทราย ประจำปี 2563a_260421_095234ดาวน์โหลดเอกสาร 
05 ต.ค. 2563
3 สรุปการรายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะของอบต.นาทราย ประจำปี 2563a_260421_095607ดาวน์โหลดเอกสาร 
05 ต.ค. 2563
4 รายงานการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.นาทรายประจำปี 2563 พร้อมแบบฟอร์มสำรวจa_260421_095809ดาวน์โหลดเอกสาร 
05 ต.ค. 2563
5 รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.นาทราย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเอกสาร 
07 ต.ค. 2562
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจขอผู้รับบริการของ อบต.นาทราย ประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเอกสาร 
07 ต.ค. 2562
7 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะ ของอบต.นาทราย ประจำปี 2562ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเอกสาร 
07 ต.ค. 2562
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะของ อบต.นาทราย ประจำปี 2562ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเอกสาร 
512
07 ต.ค. 2562
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะ ประจำปี 2562ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเอกสาร 
514
07 ต.ค. 2562
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของ อปท. (Citizen Feedback) ประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลดเอกสาร
511
24 พ.ค. 2562