รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26 เม.ย. 2564
2 โครงการสานสันพันธ์พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
21 เม.ย. 2564
3 ผลการวิเคราะห์การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรดาวน์โหลดเอกสาร
15 ต.ค. 2562
4 สรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลดเอกสาร
02 ต.ค. 2562
5 แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลดเอกสาร
07 ก.ย. 2562
6 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดาวน์โหลดเอกสาร
10 ส.ค. 2562