คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ มาตรการป้องกันละเว้นการปฏฺบัติตามคู่มือสำหรับประชาชนดาวน์โหลดเอกสาร
512
26 มิ.ย. 2562
2 คำขออนุญาตดัดแปลง-หรือใช้ที่จอดดาวน์โหลดเอกสาร
01 ต.ค. 2561
3 .ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดินดาวน์โหลดเอกสาร
01 ต.ค. 2561
4 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2561
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนดาวน์โหลดเอกสาร
19 ก.พ. 2561
6 -แบบ-ยธ.1 หนังสือแจ้งการก่อสร้าง-ดัดแปลง-หรือรื้อถอนอาคารดาวน์โหลดเอกสาร
01 ต.ค. 2560
7 ใบแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ-แบบ-ยธ.3ดาวน์โหลดเอกสาร
01 ต.ค. 2560
8 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดาวน์โหลดเอกสาร
01 ต.ค. 2560
9 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดาวน์โหลดเอกสาร
01 ต.ค. 2560
10 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารดาวน์โหลดเอกสาร
01 ต.ค.
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
11 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารดาวน์โหลดเอกสาร
01 ต.ค. 2560
12 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
13 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาตฺ)ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
14 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
15 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
16 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
21 ก.ค. 2559
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
20 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
21 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
22 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
23 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
24 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร มาตรา 32ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
25 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
26 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
27 การแจ้งขุดดินดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
28 การแจ้งถมดินดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
29 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
30 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 255
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
31 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
32 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
33 การรับชำระภาษีป้ายดาวน์โหลดเอกสาร 
21 ก.ค. 2559
34 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
35 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
36 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
37 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
38 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ผระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
39 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
40 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ผระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
41 การขออนุญาตใช้น้ำประปดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
42 การรับชำระขยะมูลฝอยดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
43 การรับชำระค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
44 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559