ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

ดาวน์โหลดไฟล์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล