ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง