นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

นโยบายและกลยุทธ์

ดาวน์โหลดไฟล์

นโยบายและกลยุทธ์