การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 โครงการฝึกอาชีพขนมจีบ ซาลาเปา (ไส้หมูสับ) ดาวน์โหลดเอกสาร
23 เม.ย. 2564
2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
21 เม.ย. 2564
3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)ดาวน์โหลดเอกสาร
23 มี.ค. 2564
4 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทรายดาวน์โหลดเอกสาร
15 ก.ค. 2563
5 โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรม โรงครัวปันสุขดาวน์โหลดเอกสาร
01 ก.ค. 2563
6 โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรม โรงครัวปันสุขดาวน์โหลดเอกสาร
20 มิ.ย. 2563
7 โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม "ทองอุไร เทิดไท้ องค์วชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว" ดาวน์โหลดเอกสาร
18 มิ.ย. 2563
8 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ม.ค. 2563