การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และช่องทางการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 a_080421_162616ดาวน์โหลดเอกสาร
18 มี.ค. 2564
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 a_230421_145351ดาวน์โหลดเอกสาร
02 ก.พ. 2564
3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ 2563 a_150720_112754ดาวน์โหลดเอกสาร
21 พ.ค. 2563
4 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดa_150720_112754ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ต.ค. 2562
5 หลักเกณฑ์ มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน a_150720_112254ดาวน์โหลดเอกสาร
09 ต.ค. 2562