กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

8 ตุลาคม 2564 ทดสอบ
ลำดับ หัวข้อ   วันที่สร้าง
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548ดาวน์โหลดเอกสาร
 
02 ก.ค. 2563
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ-อปท.-พ.ศ.2559-ฉบับที่2ดาวน์โหลดเอกสาร
 
02 ก.ค. 2563
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ-อปท.-พ.ศ.2561-ฉบับที่3ดาวน์โหลดเอกสาร
 
02 ก.ค. 2563
4 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษษบุตร พ.ศ.2562ดาวน์โหลดเอกสาร
 
14 มิ.ย. 2562
5 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
30 พ.ค. 2562
6 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ )ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ดาวน์โหลดเอกสาร
 
30 พ.ค. 2562
7 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ดาวน์โหลดเอกสาร
 
30 พ.ค. 2562
8 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562ดาวน์โหลดเอกสาร
 
29 พ.ค. 2562
9 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562ดาวน์โหลดเอกสาร
 
28 พ.ค. 2562
10 ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์ พ.ศ.2561ดาวน์โหลดเอกสาร
 
21 ธ.ค. 2561
ลำดับ หัวข้อ   วันที่สร้าง
11 พระราชบัญญติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ดาวน์โหลดเอกสาร
 
20 ธ.ค. 2561
12 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ดาวน์โหลดเอกสาร
 
23 พ.ย. 2561
13 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561ดาวน์โหลดเอกสาร
 
23 พ.ย. 2561
14 พระราชบัญญัติวินัยของรัฐ พ.ศ.2561ดาวน์โหลดเอกสาร
 
23 พ.ย. 2561
15 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561ดาวน์โหลดเอกสาร
 
23 พ.ย. 2561
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549ดาวน์โหลดเอกสาร
 
15 พ.ย. 2561
17 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537ดาวน์โหลดเอกสาร
 
15 พ.ย. 2561
18 ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 2549ดาวน์โหลดเอกสาร
 
15 พ.ย. 2561
19 ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
15 พ.ย. 2561
20 ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549ดาวน์โหลดเอกสาร
 
15 พ.ย. 2561
ลำดับ หัวข้อ   วันที่สร้าง
21 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ดาวน์โหลดเอกสาร
 
15 พ.ย. 2561
22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551ดาวน์โหลดเอกสาร
 
15 พ.ย. 2561
23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
24 บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนตาม พรฏ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
25 พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ.2518ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
26 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
27 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
28 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
29 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
30 พระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
ลำดับ หัวข้อ   วันที่สร้าง
31 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
32 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
33 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
34 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
35 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2475ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
36 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
37 ระเบีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2556ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
38 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2544ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
39 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
40 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
ลำดับ หัวข้อ   วันที่สร้าง
41 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
42 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
43 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
44 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.2547ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
45 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
46 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
47 ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน-การจ่ายเงิน-ฯ-ฉ.-2-2548ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
48 ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน-การจ่ายเงิน-ฯ-ฉ.-3-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
49 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
50 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาของทางราชการ พ.ศ.2558ดาวน์โหลดเอกสาร
 
01 ต.ค. 2560
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557ดาวน์โหลดเอกสาร
519
01 ต.ค. 2560
52 พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561ดาวน์โหลดเอกสาร
521
01 ต.ค. 2559
53 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ดาวน์โหลดเอกสาร
529
01 ต.ค. 2559