ITA

ITA

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ยังไม่มีข้อมูล)